Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Wat je zou moeten weten over het GRUP en de groene bezwaren ertegen

De herneming van het GRUP voor Brugge, waarin de overheid de ruimtelijke plannen en bestemming van gronden vastlegt, is in de fase van het openbaar onderzoek.  Verschillende belanghebbenden hebben reeds aangegeven bezwaren te zullen indienen. Vooral vanuit de Brugse oppositiepartij Groen en bij milieubeschermingsorganisaties komt kritiek. Ondernemersorganisatie VOKA pleit dan weer voor een snelle goedkeuring van de plannen en vindt dat nu al genoeg is gepalaverd. Zij zeggen dat er dringend nood is aan extra ruimte voor economische groei in onze regio.
Maar om welke gebieden gaat het precies en waarom zijn die groene jongens tegen de plannen? We proberen het hier allemaal voor jou op een rijtje te zetten.

Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen (5 januari):”In  tegenstelling tot wat Groen beweert is er in Brugge quasi geen vierkante meter grond meer beschikbaar voor bedrijven. Die situatie bedreigt de welvaart en de economische groei van onze regio”

 

GRUP

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoerings Plan (GRUP)  voor Brugge werd hernomen nadat het eerder werd vernietigd door de Raad van State. Belangrijkste onderdelen van dit GRUP zijn de de deelgebieden Sint Pietersplas-Blankenbergse steenweg, het Chartreusegebied, de Spie en Klein Appelmoes.
Het nieuwe plan werd door de Vlaamse Regering voorlopig vastgesteld op 18 november 2016.  In dit nieuwe plan komt het stadion voor Club Brugge aan de Blankenberse Steenweg te liggen samen met nieuwe bedrijventerreinen, komen in het Chartreusegebied kantoorgebouwen. Ook aan de Spie wordt bedrijvigheid gepland. Klein Appelmoes krijgt dan weer een groene invulling.

 

Sint Pietersplas- Blankenbergse steenweg

Dit gebied wordt op dit moment gekenmerkt door akkerbouw. Door de goedkeuring van het GRUP zou het noordelijke deel worden ingepalmd door een voetbalstadion voor Club Brugge waar plaats zou zijn voor 40.000 toeschouwers. Cercle zou dan op de site Olympia blijven.
Bij het stadion komt parkeergelegenheid voor maximaal 7.200 wagens, minimaal 100 supportersbussen en minimaal 4.000 stallingen voor fietsen.
Meer naar het zuiden op, wordt dan een nieuw bedrijventerrein gepland. De percelen zullen minimaal 5.000 m² groot zijn.

Groen Brugge hekelt dat er te weinig onderzoek gedaan is naar de inplanting van een nieuw stadion , of de verbouwing van het oude, op de site Jan Breydel.  De partij verklaart dat de negatieve impact door het verdwijnen van extra open ruimte niet opweegt tegen de mobiliteitsproblemen in Sint-Andries.
Men voert ook aan dat in het MER (Milieu Effecten Rapport, een onderzoek die voorafgaat aan het GRUP) geen klimaattoets en onderzoek naar de impact op de biodiversiteit is gedaan, zoals voorgeschreven in Europese richtlijnen.
Groen betreurt ook het verdwijnen van vruchtbaar landbouwgebied op deze locatie, grond die perfect zou kunnen dienen voor voedselproductie in de korte keten.

Met betrekking tot het bedrijventerrein wijst de groene partij op het ontbreken van een actuele inventaris van onderbenutte en leegstaande bedrijventerreinen en -gebouwen voor de regio Brugge.  De nood aan bijkomende bedrijventerreinen en kantorenzones (zie Chartreuse) is volgens de oppositiepartij onvoldoende bewezen.

Ook vanuit landbouwhoek komt protest. Het onteigenen van 250 percelen op deze site zien de boeren alles behalve zitten. Zij vinden dat de 100 ha die door het project zal ingenomen worden niet optimaal benut zal worden en er veel grond verloren gaat aan groenbuffers en parking.

Groen vzw pleit voor een multifunctioneel stadion, waar ook kantoorruimte in wordt voorzien, zodat deze dan niet op andere plaatsen (Chartreuse) moet worden ingepland.

Eén van de ontwerpen voor het nieuwe Stadion Van Club aan de Blankenbergse Steenweg. Foto: HLN.be

De Spie

De Spie is een gebied naast de bestaande industrie langs de Pathoekeweg (Gotevlietstraat). Ten noorden ervan komt de A11 waarmee de Spie zal worden verbonden.
Net zoals in het bedrijventerrein aan de Blankenbergse Steenweg ligt de nadruk van de plannen hier op grootschalige industrie.

Op dit moment bestaat het gebied vooral uit ecologisch waardevol poldergrasland.

Eind 2015 nam de Vlaamse Regering, bij monde van Joke Schauvliege (CD&V) de beslissing om poldergraslanden te beschermen.  5.000 ha werd via natuurwetgeving beschermd,  3.000 ha via Europese landbouwwetgeving. De minister beweerde toen dat deze bescherming evenwaardig zou zijn. Dit werd betwijfeld door de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) en die stapte samen met Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt in oktober 2016 naar de rechter om bescherming van alle 8.000 ha poldergrasland te eisen onder de natuurwetgeving.

Nog geen jaar na de bescherming schrapt Schauvliege nu met de voorlopige vaststelling van het GRUP 10 ha van dit waardevolle gebied.  In het Vlaams Parlement eistten parlementsleden Wilfried Vandaele (NVA) en Bart Carron (Groen) dat het verloren poldergrasland zal worden gecompenseerd. Dit zou, volgens de  WMF, kunnen door een gelijktijdige vaststelling van het GRUP Kustpolders waar terreinen in liggen die een gelijkaardige natuurwaarde hebben en die tot op vandaag nog geen bescherming genieten.

Natuurpunt, 28 december: Met het ontwerp-GRUP voor Brugge, waarin zowel poldergrasland als zonevreemd bos wordt geschrapt, leeft de Vlaamse regering haar eigen engagement met betrekking tot natuurbehoud en compensatie niet na.

 

Poldergrasland aan de Spie. Foto: VILT

 

Chartreuse

Het Chartreusegebied is een open ruimtegebied gelegen tussen de E40, de Expressweg, de Koning Albert I-laan en de Heidelbergstraat.
Het maakt deel uit van de groene gordel rond Brugge, met ten westen ervan het stadsrandbos Tillegem.  Ten oosten liggen de Wulgenbroekmeersen en de Assebroekse Meersen.

Oorspronkelijk wou Club Brugge hier haar stadion bouwen, nu is er sprake van de bouw van kantoorgebouwen.

Ook hier klagen zowel milieuverenigingen als de partij Groen het verlies van open ruimte aan.  De partij Groen treed hierbij ook de vzw Groen bij, dat kantoorruimte in het nieuwe stadion zou kunnen geïntegreerd worden.

Groen wijst erop dat in het plan-MER sprake is van negatieve effecten op fauna en flora: het gebied bestaat uit verschillende biotopen die op de biologische waarderingskaart het label ‘waardevol’ en ‘zeer waardevol’ meekrijgen.  1 ha bos waar onder andere Ransuil en Boomvalk broeden zou voor de bijl gaan. Bovendien ligt het in gebied dat kampt met een ernstige overstromingsproblematiek (witte gedeeltes op de kaart).

Net zoals voor industrie acht de partij de noodzaak aan nieuwe kantoorruimte niet bewezen. Volgens haar eigen berekeningen zou in Brugge nog 40 ha ongebruikte of onderbenutte ruimte voor kantoren zijn.

Groen: In haar arrest van 2013 heeft de Raad van State uitdrukkelijk gewezen op het behoud van de groene gordel rond Brugge. Door opnieuw een kantorenzone op die locatie in te plannen, gaat de Vlaamse Regering eigenlijk in tegen het arrest.

Klein Appelmoes

Klein Appelmoes is een gebied van 8 ha in Assebroek dat helemaal aansluit bij de Gemene weidebeek. Het gebied bevindt zich tussen de Astridlaan, Vossensteert en Engelendalelaan. Een gedeelte is momenteel ingekleurd als woonuitbreidingsgebied.  Het GRUP zou hier verandering in brengen en het volledige gebied zou op deze manier groen kunnen blijven.  Alle partijen in de Brugse gemeenteraad waren hier voorstander van.

Ook hier zit er echter een addertje onder het gras: Projectontwikkelaars hebben reeds gronden opgekocht en zouden hier dus kunnen bezwaar tegen maken.
Brugs schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon (CD&V) waarschuwde onlangs nog in Het Laatste Nieuws dat door het bezwaar van Groen tegen het GRUP ook de herinkleuring van Klein Appelmoes op de helling kan komen te staan.

foto: avezoete

 

2 thoughts on “Wat je zou moeten weten over het GRUP en de groene bezwaren ertegen”

  1. Dag Wouter, bedankt voor je mooi overzicht! Met de West-Vlaamse MIlieufederatie werken we, samen met onze lidverenigingen in Brugge, hard aan een degelijke onderbouwing van de argumenten voor een goede ruimtelijke ordening. Meerlagig invullen van de bestaande terreinen en het gemeenschappelijk gebruiken van parkings zou al veel ruimte kunnen creëren. Moest iedereen in een bungalow wonen met parking voor elk lid van het gezin en alle potentiële bezoekers, zou er niks meer overschieten. Dat is wat Voka vraagt…

reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.