Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Nog 10 dagen om uw bezwaren tegen het GRUP te formuleren

Een tijd terug berichtten we op deze website over het GRUP  en de  bezwaren van Groen met betrekking tot een aantal deelgebieden die erin zijn opgenomen.
Belangrijk is dat dit GRUP een ontwerp is en voorwerp van een openbaar onderzoek. Alle inwoners kunnen bezwaren indienen tegen bepaalde bepalingen die erin zijn opgenomen.
Dit is natuurlijk van belang voor mensen die direct getroffen kunnen worden door onteigening of verontrust zijn voor nieuwe verkeerschaos in hun straat.
Maar het is ook van belang dat alle inwoners meedenken en hun stem laten horen over de ruimtelijke ordening en daarmee ook de leefbaarheid van hun stad.
Als BAF willen wij inspraak en burgerparticipatie aanmoedigen. Daarom vinden we het ook belangrijk om meer ruchtbaarheid te geven aan dit openbaar onderzoek.

Poldergrasland aan de Spie. Foto: VILT

Waarom is een GRUP belangrijk?

In ons volgebouwde landje behoeft de noodzaak van een goede ruimtelijke ordening allicht geen verklaring. Het heeft ook belangrijke economische en ecologische consequenties. Zo is er de laatste tijd steeds meer aandacht voor de grote economische kosten die lintbebouwing en ‘wonen op de buiten’ met zich meebrengt (bv. Dure rioleringswerken, financiële en milieukosten van de mobiliteit).
Doordachte planning van de beschikbare ruimte kan die kosten drukken en de leefbaarheid van een verstedelijkt gebied vergroten.

Op zich is het dus een goede zaak om voor verschillende bestemmingen (woongebied, nijverheid, groen) bestemmingsgebieden vast te leggen. Het probleem is evenwel dat dit voor een groot deel boven onze hoofden gebeurt. Het is een administratieve onderneming die niet zozeer vanuit de noden en behoeften van de plaatselijke bevolking vertrekt. Is er echt behoefte aan 111 ha nieuwe grond voor industrie? De POM-West-Vlaanderen (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij) vindt van wel dus zoekt men de grond. Echt vraag gestuurd kan men dit niet noemen. (het is niet zo dat er effectief plannen of vragen naar grond voor een bepaalde onderneming hoeven te zijn). Er wordt bovendien onvoldoende onderzocht of de reeds beschikbare ruimte voldoende efficiënt wordt gebruikt.
Nochtans heeft een herbestemming tot nijverheidsgebied verregaande consequenties. Onteigeningen kunnen voor sommige eigenaars als erg traumatisch worden ervaren en kunnen decretaal enkel gebeuren omwille van ‘het algemene nut’. Dienen de behoeften van projectontwikkelaars en voetbalclubs altijd het ‘algemene nut’?

Dat herbestemmingen vaak een belangrijke negatieve impact kunnen hebben op het milieu is duidelijk. In de tekst van het GRUP worden die ook onderkend. Zo is er voor de uitbreiding woongebied aan de lac van Loppem een verhoogd gevaar voor verontreiniging van het oppervlaktewater, ontstaan er in verschillende deelgebieden mobiliteitsproblemen, wil men in de Chartreuze bouwen op een gebied met gevoeligheid voor overstroming en met een zware impact op flora en fauna enz.. Men probeert die negatieve gevolgen door een aantal ‘Milderende maatregelen en aanbevelingen’ op te vangen. Deze zijn vaak kostelijk en kunnen niet altijd worden afgedwongen. Bij voorbeeld wordt bij deelgebieden die een herbestemming als nijverheids-, kantoor- of recreatiegebied (voetbalstadium) krijgen gewezen op het belang van een betere toegankelijkheid met openbaar vervoer om de te verwachten verkeerstoestroom op te vangen. De politieke onwil van deze dagen om te investeren in een degelijk openbaar vervoer laat echter niet toe daar veel heil van te mogen verwachten.
Met name voor deelgebied de Chartreuze wordt bijkomend onderzoek met betrekking tot de milieubelasting noodzakelijk geacht. Waarom gebeurt dit niet voor men overweegt om dit gebied voor een goed deel tot kantoorgebied te maken? Van een klimaattoets is al helemaal geen sprake..

Aandacht voor de woonomgeving, het tegengaan van de versnippering van groengebieden horen cruciaal aandachtspunten te zijn. Helaas blijkt dit in de praktijk dode letter.
Na elk nieuw gewestplan krimpt de open ruimte. Ook in dit GRUP wordt de groene gordel rond de stad ondermijnt door groenruimtes te verkleinen, in te perken (Chartreuse) of wordt polderlandschap onteigend op simpele vraag van ‘ondernemers. (Blankenbergse steenweg, de Spie, St. Elooi in Zedelgem.)

Er staan zeker goede elementen in dit GRUP. Zo wordt het bos en groen rond de Parkbegraafplaats erkent als waardevol en te behouden. Een uitbreiding van geïsoleerde shoppingscentra als het B-park wordt tegengehouden doordat de Blauwe Toren ingekleurd wordt als industriegebied.
Ook over het deelgebied Klein Appelmoes hoeven we ons geen zorgen meer te maken. Na de vernietiging van het vorige RUP door de Raad van State kleurt men nu het gebied buiten de reeds bestaande woningen groen in.
Men doet het voorkomen of dit een louter administratieve beslissing was maar net dit dossier toont aan dat hoe verzet van plaatselijke bewoners en actievoerders er wel degelijk kan zorgen voor verandering.

 

Waar vind ik de nodige informatie?

Op www.ruimtevlaanderen.be vind u een link naar ‘GRUP’s’, daar kan je op het kaartje Brugge aanklikken. Dan krijgt u een heel menu van kaarten en foto’s van de 8 deelgebieden, de eigenlijke ontwerptekst van 288 blz, alle relevante bijkomende informatie over MER (MilieuEffectenRapportage, onteigeningsvoorschriften, oude gewestplannen, stedebouwkundige voorschriften en dergelijke.

Hoe schrijf ik een bezwaarschrift en waar moet ik het indienen?

Bezwaren kan je nog tot 10 februari schriftelijk en aangetekend versturen naar Ruimtevlaanderen, K. Albert II-laan 19 bus 16, 1210 Brussel of je kan hem tegen ontvangstbewijs afgeven op het stadhuis van Brugge, Zedelgem of Zuienkerke.
De Vlaamse Regering moet bij de definitieve goedkeuring van het plan rekening houden met de geformuleerde opmerkingen. De behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren wordt daarom opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling.  De regering moet laten blijken op welke manier zij rekening gehouden heeft met elk van de ingediende opmerkingen, bezwaren en adviezen maar zij is niet verplicht om elk bezwaar of opmerking op een individuele basis te behandelen. Het is een gangbare praktijk dat alle adviezen, opmerkingen en bezwaren over een bepaald onderwerp samen behandeld worden in het goedkeuringsbesluit.

Het heeft dus wel degelijk zin uw bezwaren te formuleren. Al was het maar omdat men u of mij straks niet kan tegenwerpen dat we niet op tijd onze tegenargumenten duidelijk hebben gemaakt…

In bijlage vind je als voorbeeld het bezwaarschrift met betrekking tot het deelgebied de Chartreuse die ik zelf indiende.

 

 

Ruimte Vlaanderen
Koning Albert II-laan 19/16
1210 Brussel

 

AANGETEKEND

Betreft: Bezwaarschrift inzake het GRUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge -Herneming
meer bepaald het deelgebied De Chartreuze.

 

Geachte,
In het kader van het openbaar onderzoek inzake het GRUP acht ik het als inwoner van de stad noodzakelijk om enkele fundamentele bezwaren te uiten inzake de (gedeeltelijke) herbestemming van deelgebied de Chartreuze tot bedrijventerrein.

Grieven:
-De ruime omgeving van het gebied kent een waterproblematiek. Het gebied zelf is voor een deel overstromingsgevoelig, ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Loppem, net de plaats voorzien voor kantoor-en opleidingsgebouwen. Men kan dan allicht rond de gevoeligste plekken heen bouwen of (dure) milderende maatregelen nemen toch blijft het feit dat men met hoogbouw een te vermijden druk op het gebied legt. Naast de mogelijke gevolgen voor de bebouwing heeft die verhoogde druk ook een impact op de biotoop van het park-en bosgedeelte.

– De inrichting van regionale bedrijvigheid of kantoor(achtigen) en overige bebouwing betekent dat deze groene gordel rond de stad verder onder druk komt te staan. Maximaal behoud en versterking van de aanwezige ecologische en landschappelijke waarden (kleine landschapselementen en bos) en integratie ervan in een groenbuffer zijn reeds lang aandachtspunten in beleidsnota’s maar worden door de inplanting van kantoorgebouwen tenietgedaan.

– In de planning wordt veel te lichtvaardig geoordeeld op de impact die de gebouwen zullen hebben op de habitatvereisten en aanvliegroutes van de (beschermde) vleermuispopulaties, de uilen en andere vogels. Langs de ene kant onderkent men dat duurzaam en kwaliteitsvol bouwen van kantoorruimte hoogbouw verondersteld maar net die hoogbouw is in tegenstelling tot de beoogde vrijwaring van negatieve gevolgen voor de biotoop van vleermuizen en vogels. Het is absurd te veronderstellen dat men dit probleem kan ondervangen door een soort corridor vrij te houden, door aan de noord- en oostkant van de gebouwen geen buitenverlichting toe te staan en op de rest van het terrein enkel aangepaste verlichting.

– Omwille van het reeds sterk versnipperde karakter heeft de herbestemming tot gemengd regionaal bedrijventerrein of kantoor(achtigen) significant negatief effect op de structuur van het landschap. Er zullen immers hoge gebouwen worden gerealiseerd, landschappelijke elementen verdwijnen en de barrièrewerking van de E40 vergroot door de realisatie van een kantorencomplex. Dit verhelp je niet ‘door hoogstaand architectonische gebouwen in een parkachtig geheel’ voorop te stellen. Het karakter van het gebied gaat hoe dan ook verloren. Men probeert bepaalde beschermde elementen zoals het Magdalenagoed met de dreef hiervan te vrijwaren door te stipuleren dat niet dichter dan 30 meter bij de dreef mag worden gebouw maar ook dan wordt dit stuk cultuurhistorisch landschap vernietigd doordat het een heel andere omkadering krijgt. …

-Ontsluiting van het bedrijventerrein: De hoofdontsluiting van de site wordt voorzien naar de N397. In het plan -MER werd opgenomen dat er ook een tweede ontsluiting dient te worden voorzien naar de N309/Heidelbergstraat. Zoals reeds bij de vertaling van de milderende maatregelen aangegeven zal een dergelijke ontsluiting voor verkeersoverlast in de omgeving van het woongebied zorgen en is het niet inpasbaar met het Magdalenagoed, de dreef en de bosstructuur. Daarom wordt enkel een toegang voor het verkeer naar N397 Koning Albert I laan verordenend op het grafisch plan vastgelegd. Dat dit onvoldoende zal zijn is nu al wel te voorspellen. Al evenzeer valt te voorspellen dat men zich later genoodzaakt zal zien om in te grijpen in het natuurgedeelte van het deelgebied om de andere invalsweg alsnog te creëren…

-Mobiliteit en (niet onderzochte) klimaattoets: Men wil op het terrein een zeer arbeidsintensieve nijverheid neerzetten, liefst in combinatie met een aantal belangrijke hogeschoolopleidingen. De verkeersstroom en noodzaak tot parkeergelegenheid zal enorm toenemen. Daar de plaats op een zekere afstand van de stad is gelegen. Als Brugge in 2050klimaatneutraal wil zijn zou het toch aangewezen zijn dat een dergelijke bestemming dichter bij de stadskern wordt ingeplant zodat de drempel om zich per fiets te verplaatsen wordt verkleind.
Op andere plaatsen, bv aan de Blankenbergse steenweg is een betere toegankelijkheid met openbaar vervoer makkelijker te realiseren.
Het valt bovendien te verwachten dat ‘Kwaliteitsvolle, hoogstaande kantoorgebouwen in een parkachtige omgeving’ op de het deelgebied Blankenbergse steenwe-St Pietersplas’ dat in de GRUP ingekleurd wordt met bestemming nijverheid een minder grote verstoring van het polderlandschap zullen betekenen dan zware industriegebouwen. Toch ook het overwegen waard langs een weg die vrij intensief wordt gebruikt door het kusttoerisme…
Besluit: De implanting van kantoorruimten, ook al gebeurt die met enige consideratie met het omliggende landschap en wordt er belang gehecht aan een groene omlijsting zal vernietigend zijn voor een uniek stuk natuur binnen de groene gordel van de stad. Kantoorgebouwen kan men elders bouwen, een uniek landschap kan men niet verplaatsen of na vernietiging terug opbouwen. Men moet de broze ecosystemen in de beperkte groene ruimte die we nog hebben niet in gevaar brengen maar net koesteren. Dat doet men niet door het te verkleinen. Een grasveld en een paar bomen tissen de gebouwen is daar allerminst voldoende compensatie voor. Dit project zorgt voor milieuschade die vermeden kan worden door het hele gebied als natuurgebied in te kleuren.

Met vriendelijke groeten

Veerle de Smaele

7 thoughts on “Nog 10 dagen om uw bezwaren tegen het GRUP te formuleren”

 1. Ligt klaar ter verzending, maandag naar de post. Weet er iemand meer over die aangetekende e-mail en zo ja, kan dat gratis ?

   1. wouter,mag ik jullie oproepen zo min mogelijk digitaal te werken,want dit tast zowel de tewerkstelling als de toegankelijkheid van de dienstverlening enorm aan. De digitale dienstverlening maakt dat iedereen een gemiddelde wordt en wanneer je uit de boot valt (vb computerstem verleent geen bijkomende informatie) ,hoe ver zal je op den duur dienen te reizen om je verhaal te kunnen doen,wanneer de dienstverlening volledig digitaal gaat? (de openbare dienstverlening in mijn wijk verdwijnt heel snel,in favor van voorlopige dienstverlening in assebroek. Duurdere busticket,moeilijker busverbinding en ouderen moeilijk te been en te fiets,dus aangewezen op de digitale snelweg,terwijl je bij het ouder worden (telt voor iedereen, ook kinderen en jongeren,want diversiteit is de rijkdom voor iedereen)toch zeker steeds buiten een technocratisch gemiddelde valt. We zijn onze wijkagent ook al kwijt. Sociale contacten worden verbroken=fascisme)
    En dan heb ik het nog niet over de handel met serieuze winsten rond het verkoop van de gegevens van elke burger. Een miljardenstroom gaat daar rond.
    Ook heb ik het dan nog niet over hacken of over wifi straling.Na het verzet in straatsbourg (no ceta 14 en 15 februari,zie d19_20,jullie kunnen nog mee)begin ik met actie tegen die nieuwe energiemeters. Naast het bedrog rond opbrengsten van zonnepanelen(sorry,een zwendel) zijn die meters heel schadelijk voor de gezondheid. Nu al kampen mensen met wifi gezondheidsproblemen,met die energiemeters is wifi straling (wifi smog) maal vier.(appartementen en ouderen worden erin weggestopt en ondervinden hinder van de wifi straling,maar wie bekommert zich om een sterfte van iemand van vb 72 jaar? Ze hebben toch hun leeftijd. Dus daarom wordt er geen verband met straling gelegd.)

    mvg pelle

reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.