Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Hulp gevraagd met bezwaarschriften tegen de nieuwe breekwerf middenin de Dudzeelse Polder!

Wij, beschermers van de Dudzeelse polder, willen bij deze een oproep lanceren aan iedereen die begaan is met de natuur en de vele dieren die nu nog een toevlucht kunnen vinden in de Dudzeelse Polder om in de komende dagen persoonlijk bezwaar aan te tekenen tegen de Aanvraag omgevingsproject van Top-Mix Zeebrugge om een breekwerf voor recyclage bouw- en sloopafval te voorzien middenin de Dudzeelse Polder.
Dat kan tot en met 06-02-2021 (middernacht):
Er werden ondertussen al een aantal bezwaarschriften ingediend. Het zou fijn zijn mochten nog heel wat gedreven mensen op basis van de verschillende argumenten die door Vzw Groen, Natuurpunt Brugge, de omwonenden van Dudzele en ikzelf hieronder nog een persoonlijk bezwaarschrift willen indienen voor de deadline. Men kan hiervoor een kijkje nemen in onze facebook groep SOS Dudzeelse Polder, en alle nieuwe leden zijn welkom!
 
Het aantal bezwaarschriften wordt in overweging genomen door het Stadsbestuur, en ook in verdere beroepsprocedures. Het is dus belangrijk dat wij dit ook zo aangeven.
 
Voorbeeld van een bezwaarschrift hieronder.
 
———————————

Aan de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van Brugge

Betreft: Openbaar onderzoek OMV_2020054874 Aanvraag van een omgevingsvergunning door NV Top-Mix, Oudenburgsesteenweg 106, 8400 Oostende voor een breekwerf en opslag van bouwafval aan de Onze-Lieve-Vrouweader.

Ik wens bezwaar aan te tekenen tegen deze omgevingsvergunning om volgende redenen:

De Dudzeelse polder is een erkend vogelrichtlijngebied

De Dudzeelse polder is een erkend vogelrichtlijngebied, en er werd door de Vlaamse Overheid erg veel geïnvesteerd om het te behouden en te verbeteren, omdat het ook als compensatie diende voor de enorme stukken van de bijzondere polders die verloren zijn gegaan bij de uitbouw van de achterhaven van Zeebrugge. De natuuraarde van dit poldercomplex is er enkel op vooruit gegaan. Het projectgebied waar NV Top Mix een breekwerf wil inrichten vormt net een groene buffer tussen het natuurgebied en de spoorweg + de A11. De broedende weidevogels zullen worden verstoord, zowel de trekvogels als die dieren die er overwinteren. Het project ligt vlakbij gebieden die beschermd zijn in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (‘BE2500932 – Poldercomplex’) en de Habitatrichtlijn (‘BE2500002 – Polders’, ter hoogte van ‘Ter Doest’, dat tegelijk VEN-gebied is (Vlaams Ecologisch netwerk).

Vernietiging van biologisch erg waardevol gebied

Het voorliggend projectvoorstel impliceert de vernietiging van biologisch erg waardevol gebied. Zo waardevol dat het eigenlijk definitieve bescherming zou moeten krijgen. Volgens de biologische waarderingskaart met de toestand van 2018 (bron: www.geopunt.be) is het zuidelijk deel en het zuidwestelijk deel van het projectgebied grotendeels aangeduid als een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen bestaande uit verruigd rietland (mru) of rietvegetaties (mr) met doornstruweel (sp) en/of wilgenstruweel (sf). Het projectgebied is gelegen in een faunistisch belangrijk gebied. Het betreft een uiterst waardevol biotoop waar tientallen soorten vogels tot broeden en overwinteren komen en het vormt een unieke buffer tussen het poldercomplex en de A11. Dit maakt de uitvoering van het project strijdig met de huidige noodzaak te streven naar meer natuur en betekent een grove schending van de aanwezige biodiversiteit. Bovendien wordt het verlies aan natuur niet of onvoldoende gecompenseerd. Zulke gebieden zijn niet te compenseren omdat de biotoop zo uniek is. Zie de Biologische waarderingskaart  van geopunt.be hieronder:

Geen reden om een breekwerf langs het kanaal te voorzien

We zien geen enkele reden waarom de breekwerf op deze locatie langs het kanaal moet worden voorzien, aangezien de activiteiten geen nood hebben aan goederentransport via het kanaal of de haven, er in het dossier een voorwaarde staat onder de vorm van een concessieovereenkomst dat 20.000 ton goederen via de haven moet worden vervoerd, en het zelfs de bedoeling blijkt te zijn om de goederen grotendeels via vrachtvervoer langs de weg te regelen. En breekwerf is geen haven- of watergebonden activiteit. Er werd zelfs geen loskade voor de schepen voorzien, hoe kan ooit aan deze voorwaarden worden voldaan? En als het toch de bedoeling is om alle aan- en afvoer met vrachtwagens te voorzien, waarom moet dit dan als zogenaamd “watergebonden activiteit” langs de Onze-Lieve-Vrouweader worden voorzien?

Eerste stap naar de verdere vernietiging van de Dudzeelse Polder

Dit project is een eerste stap die als voorwendsel kan worden aangewend voor de toekomstige vernietiging van gans de Dudzeelse Polder (174 hectare). Het noordelijk deel van het projectgebied ligt in de reservatiezone voor de toekomstige verbreding van het Boudewijnkanaal. NV Top-Mix zal in de toekomst moeten zorgen voor aanlegkaden wil het bedrijf voldoen aan het gevraagde watergebonden karakter. De bouw van een nieuwe kaaimuur in de reservatiezone lijkt aangewezen om een watergebonden site te bekomen en gebruik te maken van de zeehaveninfrastructuur voor het lossen van zee- en binnenschepen. De volledige delocalisatie naar de nieuwe grotere site zal dan ook extra tonnages met zich meebrengen. De tonnageverplichting van 20.000 ton/ha van de Haven van Zeebrugge en de daaraan gekoppelde boetes komen voor Top-Mix handig uit. De Dudzeelse Polder kan namelijk volgens het Strategisch Plan voor de haven Zeebrugge niet verder worden aangesneden worden, tenzij het economisch noodzakelijk is (bvb. verbreding van het Boudewijnkanaal). De nieuwe economische activiteiten van Top Mix zullen het ideale voorwendsel zijn om deze economische noodzaak te verrechtvaardigen. Onze vrees dat dit slechts de eerste stap is in de richting van een verdere en totale vernietiging van de Dudzeelse Polder blijkt niet onterecht te zijn.

Nefast voor de waterhuishouding van de polders

Dit project is nefast voor de waterhuishouding van de polders, die erg kwetsbaar zijn. Er wordt 35.200 m2 verharding aangebracht en 26.251 m2 die gedeeltelijk verhard wordt. Een groot deel van het hemelwater zal worden geloosd in het Boudewijnkanaal om naar de zee te worden afgevoerd ipv. op heden te infiltreren in de bodem. Voor de problematiek van de verzilting, de erg fragiele poldervegetatie en de vogels die er leven kan dit makkelijk de finale doodsteek vormen. De kaarten op Geopunt tonen eveneens aan dat gans het gebied uitermate kwetsbaar is voor verdroging. Volgens de rondwaterkwetsbaarheidskaart wordt het grondwater in het projectgebied aangeduid als zeer kwetsbaar (code Ca1/v). Het betreft een zandige watervoerende laag met verzilt grondwater, een deklaag kleiner dan of gelijk aan 5m en/of zandig en een dikte van de onverzadigde zone kleiner of gelijk aan 10m). Onze natte natuur zoals de Polders moeten we dan ook beschermen, niet verder ondermijnen!

Lawaaihinder is een aanslag op het broedgebied van de vogels

De lawaaihinder die het gevolg zal zijn van deze zware industriële activiteiten is per definitie onverenigbaar met een broedgebied voor vogels, die net rust en stilte nodig hebben. Geluidshinder door verkeer en breekmachines zal storend inwerken op de kwetsbare fauna. De verwachting is bvb. dat de verkeersintensiteit door het beoogde project zal toenemen met gemiddeld 13 vrachtwagens per uur of 26 voertuigbewegingen per uur! Er worden dan wel milderende maatregelen voorzien in de omgevingsvergunning, maar dit zijn slechts dode letters want eens de breekwerf er ligt valt het ernstig te betwijfelen of deze geluidsnormen zullen worden bekrachtigd. De vogels zelf zullen alleszins hun beklag niet komen doen bij het stadsbestuur. Ze zullen hier eenvoudigweg niet meer kunnen komen broeden, nog minder kans krijgen om zich voort te planten en verder uitsterven. Dit op een moment dat ecologen en biologen, en wetenschappers die voormalig Nobelprijswinnaar zijn in allerlei disciplines, over gans de planeet aan de alarmbel trekken dat het vijf voor twaalf is met betrekking tot het uitsterven van soorten. We beginnen stilaan te beseffen dat we met het Antropoceen (de door geologen voorgestelde naam om dit tijdperk te benoemen waarin het Aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit) aan de vooravond van een nooit geziene massa-extinctie staan. Wellicht komt het uitsterven van diersoorten niet voor in de boekhouding van dergelijke bedrijven, verstoken van een duurzame langetermijnvisie, voor wie dit slechts een weg te werken hinderpaal betekent?

Het ondertussen gedateerde ‘Strategisch Plan Haven Zeebrugge’ moet in milieuvriendelijke zin worden aangepast!

Het kan zijn dat er in het verleden overeenkomsten werden gesloten waarbij dit gebied werd aangeduid als “gereserveerd havengebied” dat kon worden gebruikt voor de verdere uitbreiding van de haven van Zeebrugge. De bestemming industriegebied is echter onverantwoord en leidt tot onderwaardering van het ecologisch belang en natuurvernietiging nabij een Europees erkend waardevol natuurgebied. De mensen die in Sint-Michiels rond het imposante Vives gebouw wonen zijn echter getuige geweest van hoe een ganse kolonie zeemeeuwen z’n toevlucht mocht zoeken tot het platte dak van dit gebouw om een nieuwe broedplaats te vinden – dit ten gevolge van voorgaande uitbreidingen van de haven van Zeebrugge. De haven uitbreiden zonder respect voor de natuurwaarden is niet meer van deze tijd. De natuurwaarde van dit gebied moet worden bekeken, los van eventuele overeenkomsten die in het verleden werden gesloten en ondertussen achterhaald zijn. De originele bestemmingen zijn heel oud, en ondertussen dringen er zich heel wat aanpassingen aan ten voordele van het natuurbehoud. De economie zal geen 20 jaar meer blijven groeien, althans dat mogen we hopen, want we kunnen niet blijven natuurgebied vernietigen op basis van oude overeenkomsten die werden gemaakt toen het water ons nog niet aan de lippen stond en we zogezegd nog van niet beter wisten. De ecologische waarde van dit gebied, alsook de enorme verwoesting in de biodiversiteit die een dergelijke breekwerf pal middenin zou teweegbrengen werd voldoende gedocumenteerd. Men kan er gewoon niet naastkijken. Een bestemmingswijziging tot beschermd natuurgebied van dit driehoekje dat integraal deel uitmaakt van het reeds beschermde natuurgebied waardoor het wordt omringd lijkt mij de enige redelijke conclusie. Het “Strategisch Plan Haven Zeebrugge” moet in milieuvriendelijke zin worden aangepast! Recente inzichten met betrekking tot ruimtelijke ordening, biodiversiteit, waterhuishouding en klimaat vragen om een milieuvriendelijke aanpassing van het Strategisch plan van de haven Zeebrugge en het GRUP Afbakening Zeehavengebied Zeebrugge, waarbij de Dudzeelse Polder een natuurlijke bestemming krijgt. Zie hieronder een indicatie van de aanwezige erg waardevolle vegetatie (bron: rapport van Sweco opgesteld voor Top-Mix):

Nood om het GRUP opnieuw ter discussie te stellen

Het is goed mogelijk dat er destijds compensaties werden vastgelegd met de aanmaak het GRUP voor de Dudzeelse Polder. Compensaties die mogelijks zelfs reeds uitgevoerd zijn. Het moet echter perfect haalbaar zijn om dit GRUP opnieuw ter discussie te stellen op basis van voortschrijdend inzicht. We zijn al te veel natuur kwijt geraakt. Hetgeen we overhouden moeten we behouden. Er zijn voldoende braakliggende industrieterreinen die kunnen worden herbestemd voor dergelijke activiteiten, zonder dat nog ongerepte natuur moet worden vernietigd.

Wie heeft hier belang bij?

We zouden graag als antwoord op dit bezwaarschrift weten waarom precies dit gebied wordt gekozen als projectsite. Wie is eigenaar van dit gebied? Is het reeds in handen van Top Mix zelf? Of zit er een eigenaar achter die destijds geïnvesteerd heeft in deze grond toen die werd bestemd als uitbreidingsgebied voor de Haven van Zeebrugge? Misschien denk deze partij dat ze daarmee deze grond “opwaarderen”, maar in onze ogen is het roofbouw op de toekomst van onze planeet, onze natuur en onze nakomelingen. Men plant daarmee letterlijk een vergiftigd mes in het hart van de Dudzeelse Polder. En dat zullen wij niet zomaar laten gebeuren.

Denk ook even aan de mensen!

Los van de impact op de natuur is er ook de impact op de mensen die in de nabijheid wonen. Het projectgebied ligt op amper 700 meter van de woonkern Dudzele, waarbij toenemende geluidshinder en luchtvervuiling door stofontwikkeling niet kan uitgesloten worden, wat een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid van de omwonenden. Er zullen heel wat fijn stof, NO2 en uitlaatgassen terecht komen in de wijde omgeving van deze werf, door de diezelmotoren van de vrachtwagens en de machines ter plaatse. De toename van vrachtwagen/tractors zal ook zorgen voor meer uitstoot van fijn stof wat de gezondheid ernstige schade kan toebrengen, zeker voor jonge kinderen. Dat men in de aanvraag reeds vermeld dat er zal worden gesproeid in droge periodes om te voorkomen dat neerdwarrelend fijn stof wegwaait zegt eigenlijk al genoeg over de hoeveelheden fijnstof die men voorziet de  lucht in te jagen. We hebben weinig vertrouwen dat dit effectief zal worden nageleefd eens de breekwerf er ligt. Top Mix heeft reeds een werf langs de Pathoekeweg te Brugge, en uit het fijn stof dat daar de omgeving wordt ingeblazen kunnen we alleszins concluderen dat dit hoogst waarschijnlijk loze beloftes zijn, enkel in het vooruitzicht van de te verkrijgen omgevingsvergunning. Tevens kan het stijgend goederentransport (zwaar werfverkeer) zorgen voor geluidsoverlast en stijgende verkeersonveiligheid. Dudzele is misschien een kleine deelgemeente van Brugge met een gering inwonersaantal, maar dat wil niet zeggen dat men hen zomaar aan de kant kan schuiven alsof ze niet bestaan. Na de aanleg van de A11 die reeds voor heel wat overlast zorgde, de uitbreidingen van de haven van Zeebrugge, en zoveel meer ingrijpende projecte, is er geen draagvlak onder de Dudzelenaren voor een verdere industrialisering van de natuur in hun omgeving. Het valt dan ook te verwachten dat zij zich hiertegen zullen verzetten. Een breekwerf heeft niets te zoeken op 700 meter van de dorpskern van Dudzele. Het is goed mogelijk dat de locatie in de Pathoekeweg te Brugge sterk onder druk komt te staan, maar de nieuwe locatie is geen aanvaardbaar alternatief.

reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.