Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Het beheerplan voor het Lappersfortbos samengevat

Het beheerplan voor het Lappersfortbos wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan minister van leefmilieu Joke Schauvliege.  De periode om bezwaren in te dienen liep van 20 november tot 20 december en voor zover bekend zijn er geen bezwaren ingediend. Het valt dan ook te verwachten dat het beheerplan zonder wijzigingen goedgekeurd wordt.

Het beheerplan is zo opgesteld dat de huidige afwisseling tussen open gebied en bos behouden blijft, ook de openstelling voor wandelaars blijft behouden. Er zal nog een klein gedeelte uitheemse populier gekapt worden maar ANB, het Agentschap voor Natuur en Bos, beklemtoont echter dat de exploitatie ondergeschikt is aan recreatie en natuur.

Op het kaartje zie je de indeling van het bos zoals in het beheersplan.

kaart beheersplan Lappersfortbos
kaart beheersplan Lappersfortbos
  • Deel 1a: In het parkbos gedeelte wordt er gekozen voor een indirecte omvorming naar volledig inheems bos door bij dunningen de exoten te benadelen. De populieren aan de ingang Ten Briele worden gekapt, deels uit veiligheidsoverwegingen, deels om een lagere en meer gesloten beplanting te verkrijgen. De open plek blijft behouden en zal 1 keer per jaar gemaaid worden.
  • Deel 1b: Dit gedeelte is net als het in 2010 gekapte deel beplant met uitheemse populieren. Deze zijn ca. 60 jaar oud en kaprijp. Er wordt voor gekozen om op een 5-tal na alle populieren te kappen zodat ook hier een meer gesloten randbeplanting kan komen. Er worden streekeigen bomen aangeplant in de plaats.
  • Deel 2a: Dit is het moerasgebied, bestaande uit populierenbos en een open plek met moeras en rietvegetatie. Hier primeert de natuurwaarde; er worden geen wandelpaden voorzien en exoten worden systematisch verwijderd. De waterbufferende functie, door de eerste Lappersfronters gecreëerd door het afdammen van de afwateringsgracht, wordt ook behouden. De hoge waterstand in dit gebied zal zorgen voor het verder afsterven van de populieren en spontane omvorming naar een essen-, elzen- en iepenbos. De open plek met riet- en moerasvegetatie zou om de paar jaar gemaaid worden om verbossing tegen te gaan. Mogelijk worden ook nog enkele populieren gekapt om meer licht toe te laten tot de open plek.
  • Deel 3a: In dit kleine eikenbosje kan worden uitgedund om jongere bomen meer licht te geven en te zorgen voor een bos met bomen van verschillende leeftijden. Bij de dunningen zullen inheemse soorten bevoordeeld worden t.o.v. exoten.
  • Deel 3y: De weilanden langs de Vaartdijkstraat zullen jaarlijks 2 maal gemaaid worden met afvoer van het maaisel. Dit zorgt voor een verarming van de bodem en een toename in soortenrijkdom. Op aanvraag kan dit weiland gebruikt worden door o.a. jeugdbewegingen. Aan de zuidrand werden eerder al bomen en struiken aangeplant, deze zullen als hakhout beheerd worden en zo het zicht op de gebouwen van Verhelst verminderen. Ook aan de kant van de Vaartdijkstraat werden struiken aangeplant. De wilgen van de knotwilgendreef worden behouden of waar nodig aangevuld of vervangen door knoteik.

Het beheersplan is eigenlijk volledig in lijn met de huidige visie op duurzaam bosbeheer van ecologisch waardevol bos. De enige kaalkap die gepland staat, is bedoeld om waardevoller bos te creëren. Op 20 jaar tijd, de duurtijd van het beheersplan, zou er dan ook netto geen bos bijkomen of verdwijnen.

Is dit nu een overwinning voor de Lappersforters? Neen, dit is enkel de overheid die eindelijk doet wat ze moet doen. Heel dit avontuur, te beginnen met de zonevreemde inkleuring op het gewestplan, heeft de overheid handenvol geld gekost en Fabricom, de vorige eigenaar, rijk gemaakt. Het enige dat er werkelijk bereikt is, is de omvorming van het moerasgebied van KMO-zone naar groengebied. Dit heeft echter meer dan een miljoen euro gekost, hoewel de zone niet eens geschikt was om te ontwikkelen aangezien deze niet ontsloten ligt en een waterbergende functie vervult.

Bronnen:

  • Leyman, A., Maertens, K., Vitse T., Roelandt, B., Slabbaert W. & Waterinckx M. 2013. Domeinbos Lappersfortbos – Uitgebreid bosbeheerplan 2013 – 2032. INBO.IR.2013.35. In opdracht van Agentschap voor Natuur en Bos. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Geraardsbergen.

Het beheerplan kan je vinden op http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Nieuws/2013/20131027_bosbeheerplan_lappersfortbos.aspx

Contact the Author

Geef een reactieHet e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.