Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

Groen vzw richt zich in open brief aan politici:”Ruimtelijke ontwikkelingsplannen moeten milieuvriendelijk aangepast worden”

Groen vzw richt zich vandaag bij monde van haar voorzitter Erik Ver Eecke tot de lokale en Vlaamse politici. Met een open brief stelt de vereniging enkele geplande ontwikkelingsprojecten in de omgeving van Brugge in vraag: De Dudzeelse polder dreigt te verdwijnen, het Chartreusegebied is ook nog steeds bedreigd en ook de plannen voor het voetbalstadion en bedrijventerrein aan de Blankenbergse steenweg ziet de milieuvereniging liever niet doorgaan. “We snakken naar meer natuur en open ruimte, deze plannen zijn niet meer te verantwoorden” klinkt het bij Groen vzw.

Brugge, 5 januari 2021

De milieuvereniging Groen vzw, regio Brugge, wenst aan alle politici vooral een goede gezondheid en een duurzame politiek.

Op het moment dat onze gezondheid te lijden heeft onder te veel virussen, fijn stof en stikstof, dat wij snakken naar meer natuur en open ruimte, dat ons klimaat te fel opwarmt, dat wij planten en dieren verliezen door verdroging en verharding, blijven oude plannen bestaan die de aantasting van onze natuurlijke leefruimte nog erger zullen maken en daarom niet meer verantwoord zijn.

In de plannen van het GRUP Afbakening Zeehavengebied Zeebrugge is te zien hoe het Boudewijnkanaal in de toekomst zal verbreed worden tot aan de A11. Ten oosten daarvan is het natuurgebied van de Dudzeelse Polder (174 ha) gedoemd tot verdwijnen door betonnering voor RO/RO-haventransport. Dit is in deze problematische tijd inzake klimaat, waterhuishouding, biodiversiteit en ruimtelijke ordening totaal onverantwoord.

Ook het Chartreusegebied in de Brugse zuidelijke groene gordel is bedreigd. Het Chartreusegebied als open ruimte tussen Loppem, Oostkamp en Sint-Michiels is een waterbuffer, archeologische en cultuurhistorische site, randstedelijk landbouwgebied in een landschappelijk waardevol natuurverbindings- en verwevingsgebied en een plek waar je nog vrijuit kan ademen. In dit waardevol gebied wil de overheid op een oppervlakte van 24 ha kantoorgebouwen inplanten voor hoogtechnologische ontwikkeling. Een achterhaald plan uit de vorige eeuw. Alle ruimtelijke planners zijn het erover eens dat zulke kantoorgebouwen het best gebouwd worden op knooppunten van openbaar vervoer. Onze Brugse stationsomgeving in volle ontwikkeling biedt hier een uitstekend alternatief. Doordat hoe dan ook veel meer mensen thuis zullen blijven telewerken zal er kantoorruimte vrijkomen. Dat is een bijkomende reden om geen nieuwe grond meer aan te snijden voor kantoren.

Langs de Blankenbergse Steenweg zijn niet minder dan 80 ha open ruimte en vruchtbare landbouwgrond bedreigd door industrie, parking, voetbalstadion en oefenvelden. Er is momenteel voldoende ruimte voor industriële ontwikkeling. Een bijkomende 30 ha inpalmen langs de Blankenbergse steenweg is niet wenselijk. Club en Cercle spelen momenteel in het Jan Breydel stadion. Gepaste maatregelen van de overheid kunnen dit in de toekomst bestendigen. Zo kan onze vruchtbaarste landbouwgrond duurzaam ingeschakeld worden in een meer dan ooit gewenste korteketen-economie voor gezonde voeding.

Wij doen een oproep tot onze gemeenteraadsleden, provincieraadsleden en parlementairen om in een maatschappelijk debat de gewijzigde situatie kritisch door te lichten, steunend op de vele wetenschappelijke rapporten over de noodsituatie waarin we door de gevolgen van onze economische en ruimtelijke planning terechtgekomen zijn. Het is de hoogste tijd dat de alarmbel luider gaat klinken.

In het licht van de gewijzigde omstandigheden moet de overheid de ruimtelijke ontwikkelingsplannen voor de regio Brugge dringend milieuvriendelijk aanpassen.

Voor Groen vzw,

Erik Ver Eecke, voorzitter

reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.