Lokaal, Sociaal en Ecologisch!

De fauw kondigt onafhankelijk infopunt transmigranten aan in Zeebrugge

Het nieuwe stadsbestuur, onder leiding van Burgemeester Dirk De fauw (CD&V), zal de accenten over de aanpak van transmigranten in Zeebrugge verleggen van repressie, zoals onder het vorige bestuur, naar een menswaardige aanpak.
Zo zullen er niet langer razzia’s gehouden worden door de politie tijdens het uitdelen van maaltijden aan de kerk van Pastoor Maréchal. Er komt ook een onafhankelijk infopunt waar transmigranten die via de haven naar Groot-Brittanië proberen te komen, info zullen krijgen over de mogelijkheden tot het indienen van een asielaanvraag in ons land.

Brief middenveld

In januari werd nog onder impuls van 11.11.11., Beweging.net en Vorming Plus Brugge en ondertekend door een 30-tal middenveldsorganisaties, een brief (onderaan dit artikel terug te vinden) bezorgd aan het nieuwe stadsbestuur. Hierin vroegen de organisaties om het beleid aan te passen en de mensen op de vlucht in Zeebrugge op een menswaardige manier aan te pakken.
Naast de politionele aandacht voor veiligheid van de inwoners van Zeebrugge vroegen zij aandacht voor de humanitaire noden van de migranten. Dit moet er volgens de initiatiefnemers komen door overleg met alle actoren op het terrein, het faciliteren van humanitaire bijstand, het openen van een infopunt waar migranten onafhankelijke info kunnen krijgen en een multidisciplinaire aanpak van zowel politie als welzijnswerk.

Nieuwe accenten


“Ik geloof niet dat mensen uit Afrika naar Zeebrugge komen voor een bord soep en dat zo’n voedselbedeling meer migranten aantrekt.”

Dirk De fauw

Met de aangekondigde nieuwe aanpak lijkt De fauw oor te hebben voor de bezorgdheden van de middenveldsorganisaties.
 “Ik zal niet dulden dat vluchtelingen en migranten stelen, geweld plegen of in woningen en garages inbreken. Wie strafrechtelijke inbreuken pleegt, moet worden gestraft. Maar tegelijk pleit ik ook voor een menswaardiger aanpak. Ik heb daarvoor al afspraken gemaakt met mijn korpschef.” zegt De fauw hierover vandaag in de Standaard.

Razzia’s tijdens het uitdelen van voedsel behoren vanaf heden tot het verleden.
“Ik ben niet opgezet met zulke acties”, zegt De fauw. “Ik geloof niet dat mensen uit Afrika naar Zeebrugge komen voor een bord soep en dat zo’n voedselbedeling meer migranten aantrekt.” Een aantal vrijwilligers die slaapzakken uitdelen aan transmigranten zou ook gerechtelijke vervolging riskeren wegens medeplichtigheid aan het binnenbreken in havengebied en mensensmokkel. Ook hier is De fauw, die advocaat is van beroep, duidelijk over: ” Ik heb mijn korpschef laten weten dat als die mensen voor de rechtbank worden gebracht, ik mijn toga aantrek om ze zelf te verdedigen. Ik hoop dat hij die boodschap ook aan de procureur heeft overgemaakt”.

Infopunt

De fauw wil snel werk maken van de installatie van een onafhankelijk infopunt dat kan worden bemand door advocaten. Dit infopunt zal op een onafhankelijke plek komen, waar vluchtelingen ook de garantie krijgen dat ze niet worden opgepakt. “Ik ben twaalf jaar gedeputeerde ­voor ontwikkelingssamenwerking geweest en heb veel gereisd. Ik weet dat de politie in veel landen corrupt is, en dat migranten daardoor ook geen enkel geloof hechten aan wat onze politie hen vertelt. Daarom is er nood aan een infopunt met objectieve informatie, ook over de mogelijkheid om asiel aan te vragen.”

[well size=”lg”]

Naar een menswaardig beleid voor migranten en mensen op de vlucht in Zeebrugge

Het Brugse middenveld vraagt aan het Brugse stadsbestuur om het fenomeen van transmigratie in en rond de haven van Zeebrugge op een effectieve, rechtvaardige en humanitaire manier aan te pakken. Zo’n aanpak gaat uit van twee sporen:

Eén: politionele aandacht voor de veiligheid van de inwoners van Zeebrugge en de aanpak van mensenhandelaars. Er is overlast en kleine criminaliteit en die moet worden aangepakt. Daarnaast moeten politie en gerecht zich richten op de aanpak van mensenhandelaars.

Twee: deze politionele aanpak is nodig maar onvoldoende, en kan pas effectief zijn als ze gepaard gaat met aandacht voor de humanitaire noden van de vluchtelingen. Er dient een plaats voorzien te worden waar humanitaire hulp en informatie wordt gegeven. Deze plaats geniet het statuut van neutraal terrein en wordt als dusdanig gerespecteerd door de politionele diensten.

Om dat twee-sporen-beleid vorm te geven, dringen we aan op:

1. Grondig en volgehouden overleg met alle betrokken actoren op het terrein. Er is een volgehouden en grondig overleg met alle betrokken actoren op het terrein, ook met de welzijnswerkers en vrijwillige hulpverleners. Het is wenselijk een taskforce op te richten met betrokkenheid van alle actoren. De publieke communicatie is voorzichtig en stuurt aan op de-escalatie.

2.Het faciliteren en organiseren van humanitaire bijstand. Er wordt voorzien in basisbehoeften als voeding, sanitair, medische zorg, onderdak en informatie. De expertise van het Brugse bestuur in noodopvang voor daklozen wordt ook in Zeebrugge ingezet, in permanent overleg met de plaatselijke actoren. Er is ook aandacht voor geestelijke gezondheidszorg. Voor de medische zorg worden afspraken gemaakt met het OCMW Brugge voor toepassing van de regeling KB Dringende medische hulp. Humanitaire bijstand vermindert de overlast en kleine criminaliteit voor bewoners van Zeebrugge. Als in voeding, sanitair en onderdak is voorzien, in een gecontroleerde omgeving, neemt de overlast af.

3.Het faciliteren en ondersteunen van een onafhankelijk info-punt. Er wordt onafhankelijke informatie gegeven aan vluchtelingen: over de risico’s van pogingen om het VK te bereiken (en dus in te breken in de haven), over de procedures verzoek tot internationale bescherming in België, over eventuele andere mogelijkheden om een bestaan in de legaliteit op te bouwen, over de mogelijkheid tot vrijwillige repatriëring naar hun land van herkomst. Gezien de achtergrond van de meeste vluchtelingen is het opbouwen van een vertrouwensband moeilijk en kan dit enkel gebeuren door daartoe opgeleide welzijnswerkers en in een veilige context (en per definitie dus niet in een politiebureau of gesloten centrum).

4.Aansturen op een multidisciplinaire aanpak. Er is permanent overleg met kustgemeenten en hogere overheden. De ervaringen in Oostende met een infopunt kunnen ons in Brugge veel leren. De stad Brugge stuurt steeds aan op een multidisciplinaire inzet, van zowel politie als welzijnswerk, met respect voor elkaars inbreng, taken en deontologie.

 

Een initiatief van het Brugse Middenveld: 11.11.11, Beweging.net, Vormingplus en deze ondertekende organisaties uit het Brugse middenveld en welzijnswerk (op vandaag, 10 januari 2019): 11.11.11-Brugge, ACV, Al-Minara Brugge, BBTK Brugge, Beweging.net, Brugs Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking, Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek, Cultureel Islamitisch Centrum Brugge, Dienst Diaconie van het Bisdom Brugge, FMDO (Federatie van sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond), G-Motion, Hart boven Hard Brugge, Huis van de Mens, Huizen van Vrede vzw, Masereelfonds Brugge, Mensen van de Weg vzw, Mensen uit de West-Vlaamse Basisgroepen, Natuurpunt CVN, Oxfam wereldwinkel Brugge, Pax Christi Brugge, Rikolto Brugge, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw, Solidariteit Onthaalhuis Christus Koning, QQleQ, Vermeylenfonds Brugge, Viva la Vida Brugge, VIVA-SVV West-vlaanderen, Vormingplus regio Brugge, Vredeswijzer, Wereldsolidariteit, Werkgroep Solidariteit met Vluchtelingen Assebroek, Werkgroep Vlaamse Vredesweek Brugge, Yot vzw[/well]

1 thought on “De fauw kondigt onafhankelijk infopunt transmigranten aan in Zeebrugge”

reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.